بر موج زندگی    خس وار می خزم   گاهی بر اوج موج  

                             مغرور وخودنگر                انگار خالقم   

   مخلوق ديگری است     

گاهی به قعرآب    گرداب زندگی   می پيچيدم به هم 

بشکسته استخوان                مخذول و ناتوان

     در فکر خالقم   

غافل که اين منم!       فرزند زندگی    بگرفته بيکران

      تاثيراز زمان          ترکيب کرده ام 

       اين چون وآن چنان

/ 0 نظر / 13 بازدید